SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Jürgen ROSEMANN   Dr. Carmen Mendoza ARROYO    Prof. Stephen CAIRNS   Prof. CHANG Hsueh-Sheng   Prof. Eui Young CHUN   Prof. DAI Jian    Prof. DING Wowo  Prof. Carlos GOTLIEB   Prof. Mooyoung HAN   Mr. Peter HASDELL  Prof. HENG Chye Kiang   Prof. HO Puay-peng  Prof. Karin HOFERT  Prof. Flavio JANCHES  Prof. Astrid LEY  Prof. Manfredo MANFREDINI  Prof. MAO Qizhi  ;Prof. Yukio NISHIMURA  Prof. Joaquin SABATE BEL  Dr. Jo SANTOSO  Prof. Thorsten SCHUETZE  Dr. SHA Yongji  Prof. TSOU Jinyeu  Dr. Machiel VAN DORST  Prof. Paola VIGANO  Prof. WANG Zhi-Hong  Prof. WU Jiang  Prof. Uoosang YOO  Prof. ZHU Wenyi  Prof. ZHUANG Weimin  Dr. WANG Chiu-Yuan Vivienne Dr. HUI Xiaoxi, Sebastian Dr. Martina BARCELLONI Dr. Gerhardes BRUYNS  Dr. Lorenzo CHELLERI  Dr. Aya KUBOTA   Prof. LIU Jian  Dr. KANG Min-Jay  Dr. QU Lei  Dr. Diego SEPULVEDA  Dr. Hendrik TIEBEN  Dr. ZHANG Ye  Prof. ZHOU Ling  Prof. LUO Zhendong  Prof. TONG Ziyu  Prof. HU Youpei  Prof. FENG Jianxi  Prof. HU Hong  Dr. CHEN Hao  Dr. TANG Lian  Dr. SHEN Mingrui  Dr. HUANG Huaqing

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Prof. ZHOU Ling  Prof. DING Wowo  Prof. LUO Zhendong  Dr. HUANG Huaqing  Dr. SHEN Mingrui

Contacts:HUANG Huaqing, SHEN Mingrui

E-Mail:ifou2020@126.com

Tel: +86 15256982795

* Please do not submit your abstracts or papers to the above email address. We only accept submission through the website.